Училище за предприемачи
Европейски стил в професионалното образование
Техническо и икономическо обучение в три перспективни специалности
Оптимален брой ученици в паралелките
Разширена чуждоезикова подготовка
Индивидуална подготовка по специално изготвени програми
Засилена практическа подготовка
Множество извънкласни форми по интереси
Специални грижи за Вашите деца
Екозанимания, почивки през ваканциите, учебни екскурзии
Специалности:
Туристическа анимация,
Бизнес администрация
Компютърна техника и технологии

Частна гимназия Полет
Учениците получават диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация III степен
Свидетелство за професионална квалификация
може да получите дори да сте ученик в друго
училище или сте завършили средно образование
Гимназията провежда професионални курсове

Прием след 7- ми, 8- ми, 9- ти и 10- ти клас по документи
в дневна, индивидуална и задочна форма на обучение

БЛАГОЕВГРАД, ТЕЛ. 0878 924904, e-mail: polet@cbbbg.com
Министерство на образованието, младежта и науката Лиценз със Заповед № РД 14 - 77 / 31.05.2006 г.