Частна професионална гимназия по предприемачество и нови технологии “ПОЛЕТ” е училище за създаване на свободни, творчески личности, умеещи да комуникират, да създават и работят нови технологии, да бъдат предприемачи в динамична икономическа, социална и трудова среда, да работят в екип, да бъдат социално отговорни с ценностна система за учене през целия живот.

Частна гимназия “ПОЛЕТ” е училище, което работи за обществото подготвяйки високо квалифицирани и мотивирани кадри, необходими за развитието на различни сфери от икономиката, за развитие на обществени организации, институции и фирми.
---
Частна гимназия “ПОЛЕТ” е гъвкава образователна система, осигуряваща отворена, напълно прозрачна за ученици, родители, учители, общество среда. Чрез своята иновационна политика тя превръща образованието в действена, ясно фокусирана, точно адресирана и осъзната необходимост. Грижите за младия човек, неговото личностно израстване и професионална реализация е основен приоритет в дейността ни. Чрез модерна база, висококвалифицирани преподаватели, оптимална организация на учебно- възпитателния процес, подходящи форми на извънучилищна дейност, силна връзка с правителствени и неправителствени организации, фирми, родители, училищно настоятелство и общество ние постигаме високо ефективна образователна структура.

 

   

Министерство на образованието и науката Лиценз със Заповед № РД 14 - 77 / 31.05.2006 г.