СПЕЦИАЛНОСТИ


Компютърна техника и технологии

Специалността формира съвременни и необходими за всяка дейност специалисти – техник на компютърни системи
Учениците получават задълбочена чуждоезикова, компютърна
и предприемаческа подготовка, умения за работа с хардуер, софтуер, компютърни мрежи, електронни системи

Завършилите ученици имат възможност за реализация във
всяка съвременна фирма в страната и чужбина